REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z HALI ARENA RUMIA W RUMI 

 

Regulamin Hali ArenaRumia w Rumi przy ul. Batorego 29 został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Hala ArenaRumia . Priorytetem Hali jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest gra w piłkę nożną może spowodować urazy. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez pracowników Hali. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Podmiotem właścicielskim Hali Arena Rumia jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi, zwana dalej Właścicielem . 

I. A Pomiotem Zarządzającym , administrującym Halą  Arena Rumia  w imieniu właścicielskim jest Michał FąferekACTIVE-ZONE.PL, NIP 5862237079 

2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z Hali lub zamierzające przebywać na jej terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Hali oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Warunkiem korzystania z boiska lub boisk znajdujących się w Hali jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem. Informacje dotyczące cen i zasady dokonywania rezerwacji boisk lub boiska dostępne są na stronie internetowej www.arenarumia.pl  

lub pod numere telefonu 731885881 

Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen wynajmu boiska lub boisk. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.  

4. Hala otwarta jest codziennie od godziny 8.00 do godziny 24.00. 

a. Wyłączona z wynajmu komercyjnego podczas roku szkolnego w godzinach pracy i zajęć SP 7 ( GODZ.0800-15;30)  

5. Podczas pobytu na terenie Hali należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Hali. 

6. Na terenie Hali oraz w jej otoczeniu obowiązuje zakaz: a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających, 

b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych,  

c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Hali,  

d) składowania elementów mogących uszkodzić pokrycie hali, w tym materiałów łatwopalnych, ostrych, żrących. 

e) wprowadzania i przebywania zwierząt bez zgody obsługi Hali ,  

f) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, 

g) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów 

h) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych bez zgody firmy Activ-zone 

7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Hali, fanpage’u na facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Hali. 

II. UŻYTKOWNICY  

1. Hala ArenaRumia wraz z przyległym terenem jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób w każdym wieku, jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu 

3. Rodzice lub opiekunowie przebywający na boisku w Hali zobowiązani są do poruszania się w czystym obuwiu. 

4. Rodzice oraz obserwatorzy mogą przebywać na terenie stref sportowych, poruszając się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach między strefami. 

5. Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, osobiście lub poprzez opiekunów prawnych.  

6. Hala ArenaRumia nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Hali odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. 

7. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia. 

 9. Każdy Użytkownik korzysta z Hali i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.  

a. W przypadku grupy zorganizowanej poniżej 18 roku życia odpowiedzialność ponosi osoba rezerwująca – pełniąca wtedy automatycznie funkcję opiekuna grupy. 

10. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z boisk lub boiska znajdujących się w Hali. W pozostałych przypadkach mogą korzystać z oferty Hali stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu firma  Active-zone nie ponosi odpowiedzialności. 

11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Hali. 

12. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do swojego opiekuna i poinformować go o swojej dolegliwości. 

13. Hala nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z przebywania i korzystania z boisk oraz pozostałych pomieszczeń Hali będących własnością Szkły Podstawowej nr 7 w Rumi zarządzanej przez Active-zone 

14. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż, niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do komunikatów lub poleceń pisemnych i ustnych zarządcy lub obsługi obiektu.  

15. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Szkołę Podstawową nr 7 w Rumi oraz Active-zone od: 

a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Hali 

b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Hali lub pomieszczeń stanowiących własność Szkoły Podstawowej nr 7 w Rumi oraz Active-zone 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z HALI  

1. Zabrania się korzystania z boiska lub boisk znajdujących się w Hali niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Osoby zamierzające korzystać z boiska lub boisk znajdujących się w Hali przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.  

3. Użytkownikom Hali zaleca się przybycie do szatni 15 minut przed rozpoczęciem użytkowania boiska lub boisk oraz opuszczenie szatni w ciągu 15 minut od zakończenia użytkowania boiska lub boisk. 

4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wynajęcie Użytkownikowi boiska lub boisk znajdujących się w Hali bez wynajęcia szatni. O możliwości wynajęcia szatni decyduje Zarządca lub obsługa obiektu.  

5. Użytkownik pobiera kluczyk do szatni w recepcji Hali ArenaRumia przed rozpoczęciem użytkowania boiska lub boisk i zwraca go niezwłocznie po zakończeniu użytkowania boiska lub boisk. 

a. W przypadku zdalnego zarządzania Obiektem kontakt z Zarządzającym tel. 731885881 w celu zdalnego otwarcia i zamknięcia.   

6. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie, muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z boiska lub boisk znajdujących się w Hali Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, race, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie będące częścią stroju sportowego.  

7. Zabrania się korzystania z boiska lub boisk znajdujących się w Hali z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.   

8. Zabrania się korzystania z boiska lub boisk Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.  

9. Z boisk hali można korzystać wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu sportowym (halówki, turfy bądź lanki). Noszenie biżuterii i ozdób podczas korzystania z boisk Hali jest zabronione. 

10. Przed przystąpieniem do korzystania z boiska lub boisk hali należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała  

11. Na terenie Hali zabrania się: 

a) wieszania na poprzeczkach, słupkach i siatkach wszystkich bramek znajdujących się na boisku lub boiskach. 

b) wieszania się na siatkach oddzielających boiska,   

c) wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,  

d) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne Hali, 

e) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt.  

12. Stosowny komunikat pracownika Hali ArenaRumia jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika. 

13. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.  

14. Osoby postronne (nieuczestniczące w zajęciach), w szczególności kibice, mogą przebywać na terenie Hali wyłącznie za zezwoleniem zarządcy.  

15. Rodzicom oraz obserwatorom zaleca się przebywanie w Hali w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z boiska lub boisk Hali.  

16. Zarządca Hali ArenaRumia może kontrolować sposób użytkowania boiska lub boisk przez Użytkownika, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska lub boisk Hali oraz całego Obiektu. 

17. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zabrania się otwierania drzwi ewakuacyjnych bez wyraźnej przyczyny, będącej w danej chwili realnym zagrożeniem dla Użytkowników. 

18.   Osoby przebywające na terenie Hali, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, nie stosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Hali, a także osób przez kierownictwo Hali upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Hali, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.   

19. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Hali, każdy klient może zwrócić się do obsługi Hali, celem wyjaśnienia wątpliwości.  

20. Użytkownicy Hali wyrażają zgodę na: 

a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych (jeżeli na obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Halą i Całego Obiektu z terenem przyległym a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego służb i władz, 

b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Hali Arena wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. 

21. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Hali. Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi oraz firma Active-zone nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.  

22. Zabrania się naklejania i pozostawiania reklam bez zgody SP r 7 w Rumi oraz Active-zone  

23. SP nr 7 w Rumi oraz Activ-zone nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.   

24. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Hali na określony okres (będący wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do Hali na 15 minut przed zarezerwowanym terminem. Hala nie jest zobowiązana do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin. Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji jest komunikowany przez pracowników Hali bądź według zegarów na hali.  

25. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany kluczyk. Za jego utratę lub uszkodzenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,00 PLN.  

26. Zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania kluczyka osobom trzecim.  

27. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Hali, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Hali ArenaRumia wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Hali. 

28. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika Hala nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.  

29. SP 20 nr 7 w Rumi  oraz Active-zone nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niej niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.  

30. SP nr 7 w Rumi oraz Active-zone zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Hali wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Hali. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania boiska lub boisk oraz całego Obiektu ArenaRumia znajdujących się w Hali oraz innych pomieszczeń będących własnością SP 20 nr 7 w Rumi administrowanej przez Active-zone, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników Hali Arena Rumia w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Hali lub Całym Obiekcie ArenaRumia Użytkownik otrzyma odpowiedź po wysłaniu zapytania drogą mailową na adres: arenarumia@arenarumia.pl 

2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

3. Załączniki nr 1-3 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych jest Active-zone z siedzibą w Gdyni, al. Gryfa Pomorskiego 32, NIP 5862237079, zwana dalej Zarządcą. 

5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Hali.  

6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Hali jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia.  Hala ArenaRumia tel. 731885881 lub arenarumia@arenarumia.pl 

  

KORZYSTANIA Z BOISK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z boiska lub boisk w Hali ArenaRumia, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. 

2. Rozpoczęcie korzystania z boiska lub boisk jest jednoznaczne z zapoznaniem się akceptacją niniejszego Regulaminu. I 

3. Przed przystąpieniem do korzystania z boisk znajdujących się w Hali, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających. 

4. Podczas korzystania z boiska lub boisk znajdujących się w Hali oraz całego obiektu ArenaRumia, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Hali ArenaRumia ul. Batorego 29 

. II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

1. Użytkowanie przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna i za jego zgodą, po zgłoszeniu tego obsłudze Hali.  

2. Użytkownik ma obowiązek poinformowania opiekuna o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z boisk i gry w piłkę nożną.  

3. Opiekun oraz obsługa Hali ma prawo odmówić wstępu na boiska, jeśli zauważą przeciwwskazania do gry w piłkę nożną. 

4. Zabrania się przechodzenia na boisko zajęte przez innego Użytkownika.  

5. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne Hali.   

6. Zabrania się skakania po elementach zabezpieczających elementy konstrukcyjne Hali. 

7. Zabrania się siedzenia na elementach zabezpieczających elementy konstrukcyjne Hali.  

8. Zabrania się wskakiwania na siatki oddzielające boiska oraz wspinania się na nie.   

9. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję Hali.  

10. Zabrania się dokonywania regulacji urządzeń znajdujących się w Hali. 

11. Zabrania się dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych stanowiących zaplecze infrastrukturalne Hali i całego obiektu ArenaRumia 

12. Zabrania się wykonywania czynności mogących prowadzić do uszkodzenia plandeki bądź innych elementów konstrukcyjnych Hali, w szczególności wchodzenia na plandekę. 

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hali ArenaRumia bez zgody obsługi i Administratora Hali ArenaRumia. 

14. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Hali. 

15. Zabrania się korzystania z boisk Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w czasie przebywania na boisku innych produktów spożywczych. 

16. Zabrania się gry na boiskach znajdujących się w Hali w butach piłkarskich – tzw. „wkrętach”. 

17. Zabrania się gry na boiskach znajdujących się w Hali w obuwiu niesportowym i nie przeznaczonym do gry w piłkę nożną.  

18. W strefach boisk obowiązuje strój sportowy.  

19. Na strefie boisk można poruszać się tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym (halówki, turfy bądź lanki). 

20. Każdy sprzęt sportowy znajdujący się na strefie boisk powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

21. Po zakończeniu ćwiczeń należy sprzęt odłożyć na miejsce. 

22. W strefie boisk i pozostałych pomieszczeniach Hali należy zachować czystość i porządek.  

23. W strefie boisk zakazuje się spożywania napojów i jedzenia.  

24. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

25. W momencie zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu znajdującego się na strefie boisk należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia. 

26. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Hali.  

27. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.  

28. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy boisk, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.  

29. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Hali jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika. 

30. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego. 

31. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego sportu.  

Załącznik nr 2  

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z HALI  

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej lub pod nr 731885881 

2. Opłatę za rezerwację pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Hali. W przypadku poinformowania operatora active-zone o nieobecności na 72 h przed gra koszt wynajęcia hali może zostać zwrócony tylko w wypadku znalezienia zastępstwa na daną godzinę. 

3. Użytkownik opłaca wstęp do Hali na określony termin i czas. Po upływie czasu na jaki opłacony został wstęp Użytkownik jest zobowiązany opuścić strefę boisk Hali i udać się do szatni/wyjścia.  

4. Hala zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rezerwacji lub zwrotu kwoty płatności za rezerwację usługi. 

5. Hala zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian. 

6. Hala prowadzi sprzedaż internetową swoich usług za pośrednictwem aplikacji tenis4U przez którą Użytkownicy rezerwują boisko lub boiska jak tez cały obiekt. Po dokonaniu takiej rezerwacji należy telefonicznie skontaktować się z operatorem: 731885881. Brak kontaktu telefonicznego i potwierdzenia terminu oznacza brak rezerwacji. 

7. Rezerwując boisko lub boiska i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Hali w terminie określonym w systemie rezerwacji pod warunkiem wcześniejszego kontaktu telefonicznego: 731 885 881.  

8. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Hali oraz zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla realizacji usługi. 

9. Po dokonaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. 

10. Cena zakupu usługi jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zapłaty z góry za rezerwację boiska lub boisk znajdujących się w Hali.  

12. Hala nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie rezerwacji, niedostarczenie potwierdzenia rezerwacji lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Hala nie ma wpływu. 

11. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu usługę nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje firma Activ-zone.pl w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie. 

 

Załącznik nr 3 

I. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Gra w piłkę nożną jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić do urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownicy Hali ArenaRumia korzystają z boiska lub boisk na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

2. Użytkowanie Hali bez zachowania zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem, a nawet utratą życia Użytkownika i osób trzecich. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, w tym Regulaminu i nie stosujące się do zaleceń Opiekunów lub pracowników Hali zobowiązane są natychmiast przerwać korzystanie z boiska lub boisk i opuścić obiekt ArenaRumia. Osoby te, w sytuacji ostatecznej, mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ArenaRumia.  

3. SP 20 nr 7 w Rumi oraz Active-zone dokłada starań, by maksymalizować bezpieczeństwo osób korzystających z boiska lub boisk oraz pozostałych pomieszczeń Hali oraz całego Obiektu ArenaRumia m. in. poprzez stosowanie atestowanego sprzętu, przeglądy, standardy szkoleniowe, wyrywkowy nadzór nad osobami korzystającymi z ofert Hali, komunikację zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich respektowania. Działania te zwiększają bezpieczeństwo, ale go bezwzględnie nie gwarantują. 

4. Osoby korzystające z oferty Hali rozumieją i akceptują fakt, że w ramach stworzonego przez Halę systemu bezpieczeństwa to ostatecznie ich indywidualne działania i interakcje tych działań decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób korzystających z oferty Obiektu ArenaRumia. 

5. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu Hali ArenaRumia, zwalnia całkowicie Pracowników z odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów. Osoba łamiąca zasady odpowiada za powstałe szkody własne jak i osób trzecich. 

6. Wszelkie zauważone przypadki łamania zasad bezpieczeństwa, Regulaminu należy bezzwłocznie zgłosić Opiekunowi i Pracownikowi Hali oraz Administratorowi ArenaRumia Tel. 731885881 firma Activ-zone  w/w. 

II .ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE 

1. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt, wyposażenie lub urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

2. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych. SP 20 nr 7 w Rumi oraz Activ-zone pełniąca f-kcje administracyjne nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie, w tym za rzeczy pozostawione w szatni oraz w pozostałych pomieszczeniach obiektu. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.  

3. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji Hali. Rzeczy znalezione wydawane są po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel oraz Administrator Obiektu ArenaRumia po konsultacji obu stron. 

2. Właściciel oraz Administrator ArenaRumia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu po wspólnych konsultacjach oraz sugestiach użytkowników . 

  

Wynajem hala do piłki nożnej. Rumia,Reda,Gdańsk,Gdynia,Sopot,Wejherowo,Trójmiasto.  Całoroczna Hala Piłkarska kryte boisko do piłki nożnej. Nowoczesna sztuczna murawa turfy hala sportowa.Kartuzy, Żukowo , tag, balon do piłki nożnej, Szemud,buty do piłki nożnej, korki, pomorskie

 

 

Wynajem hala do piłki nożnej. Rumia,Reda,Gdańsk,Gdynia,Sopot,Wejherowo,Trójmiasto.  Całoroczna Hala Piłkarska kryte boisko do piłki nożnej. Nowoczesna sztuczna murawa turfy hala sportowa.Kartuzy, Żukowo , tag, balon do piłki nożnej, Szemud,buty do piłki nożnej, korki, pomorskie
Wynajem hala do piłki nożnej. Rumia,Reda,Gdańsk,Gdynia,Sopot,Wejherowo,Trójmiasto.  Całoroczna Hala Piłkarska kryte boisko do piłki nożnej. Nowoczesna sztuczna murawa turfy hala sportowa.Kartuzy, Żukowo , tag, balon do piłki nożnej, Szemud,buty do piłki nożnej, korki, pomorskie